D04
POVEĆANJE SIGURNOSTI PJEŠAKA NA IZOLIRANIM PJEŠAČKIM PRIJELAZIMA SUSTAVOM RADARA, SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE I RASVJETE
INCREASING PEDESTRIAN SAFETY AT PEDESTRIAN CROSSINGS WITH SYSTEM OF RADAR, LIGHT SIGNS AND LIGHTING
Vlado Bužanić, Ivan Jagatić, John Leko, Tomislav Šafran
Bužanić, V., Jagatić, I., Leko, J., Šafran, T., (2017). POVEĆANJE SIGURNOSTI PJEŠAKA NA IZOLIRANIM PJEŠAČKIM PRIJELAZIMA SUSTAVOM RADARA, SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE I RASVJETE. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Pješaci, a posebno djeca na putu do škole, predstavljaju najugroženiju skupinu u prometu te je potrebna stalna dorada postojećih zaštitnih sustava kako bi se povećala njihova sigurnost u prometu. Vezano uz prometnu opremu, prelazak pješaka preko prometnica uglavnom je osiguran zasebnim sigurnosno-prometnim rješenjima: horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, naglašenom rasvjetom u zoni pješačkog prijelaza, treptačima „žutog“ svjetla, radarskim pokazivačima brzine kretanja vozila ili semaforskom signalizacijom. U pojedinim slučajevima koristi se kombinacija dva sustava od navedenih rješenja, dok najnovija rješenja osiguranja pješačkih prijelaza daju kombinaciju od tri sustava: LED rasvjeta pješačkog prijelaza i sustav mjerenja brzine kretanja vozila (uz prikaz brzine kretanja vozila) povezan na semaforski sustav. Kod LED rasvjete potrebno je posvetiti posebnu pažnju na princip rasvjetljavanja pješačkih prijelaza i temperaturu boje. Radarski sustav mora omogućiti kvalitetnu detekciju brzine na udaljenostima do 250m, a dobivene informacije prosljeđuje LED displeju koji prikazuje brzine kretanja nadolazećih vozila i upozorava prekršitelje na sankcije tj. prelazak semaforskog sustava sa „stalnog zelenog“ na „crveno“ svjetlo i kada nema zahtjeva pješaka za prelazak preko prometnice. Kombinacija predmetna tri sustava (LED rasvjeta, radar i semaforski sustav), iako još uvijek u ispitnoj fazi, daje pozitivne pomake u povećanju sigurnosti pješačkog prometa u široj zoni obilježenog pješačkog prijelaza.

Ključne reči: sigurnost pješačkog prometa, LED rasvjeta, radarski sustav, prikazivač brzine kretanja, semaforski sustav

Abstract: Pedestrians, especially children on their way to school, are the most vulnerable group of road users so there is a need for constant upgrading of the existing protection systems in order to increase their safety. In relation to traffic equipment, pedestrian crossing over the road is mostly secured with separate traffic security solutions: horizontal and vertical signs, accentuated lighting in the area of pedestrian crossing, flashing "yellow" lights, radar speed indicators of the vehicle or with traffic lights. In some cases is used a combination of the mentioned two systems solutions, while the latest solutions for insurance pedestrian crossings provide a combination of three systems: LED lighting pedestrian crossing with the system of measuring the speed of the vehicle (with the display speed of the vehicle) which is connected to the traffic light system. Through LED lighting is necessary to pay special attention to the principle of illuminating pedestrian crossings and color temperature. The radar system should provide quality speed detection at distances up to 250m, and the obtained information forwards to the LED display that shows the speed of the oncoming vehicle and warns violators to sanctions ie. switching the traffic light system of "continuous green" to "red" light even when there is no requirement for pedestrians crossing the road. The combination of concerned three systems (LED lights, radar and traffic light system), although still in a test phase, gives positive steps in increasing the safety of pedestrian traffic in the wider area of marked pedestrian crossing.

Keywords: safety of pedestrian traffic, LED lighting, radar system, the pointer movement of speed, traffic light system

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020