M05
UTVRĐIVANJE I DEFINISANJE UTICAJNIH FAKTORA NASTANKA I POSLEDICA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA PRIMENOM DUBINSKIH ANALIZA
DETERMINING AND DEFINING INFLUENTIAL FACTORS ON OCCURRENCE AND CONSEQUENCES OF TRAFFIC ACCIDENTS USING IN-DEPTH ANALYSIS
Nenad Marković, Dalibor Pešić, Boris Antić, Krsto Lipovac
Marković, N., Pešić, D., Antić, B., Lipovac, K., (2017). UTVRĐIVANJE I DEFINISANJE UTICAJNIH FAKTORA NASTANKA I POSLEDICA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA PRIMENOM DUBINSKIH ANALIZA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Pravilno prepoznavanje svih uticajnih faktora na nastanak i posledice saobraćajne nezgode je izuzetno složen i zahtevan proces, jer mnoge od faktora nije moguće jednostavno sagledati ili utvrditi na osnovu raspoloživih podataka o nezgodi. Zbog specifičnosti utvrđivanja i prepoznavanja uticaja pojedinih faktora neophodno je sprovoditi detaljne analize okolnosti nastanka svake konkretne saobraćajne nezgode i vršiti provere uticaja svakog od prepoznatih faktora u konkretnim okolnostima. Ograničenje sprovođenja ovakve analize je složenost zahtevanih analiza, a veoma često i raspoloživost, odnosno mogućnost sagledavanja uticaja pojedinih faktora jer su kratkotrajnog dejstva i brzo nestanu pa ih je teško analizirati. S druge strane pojedini od faktora su nedostupni za analizu ili ih je teško ili pak nemoguće analizirati. Imajući sve to u vidu neophodno je razviti metodologiju koja će definisati set faktora koje je moguće analizirati za gotovo svaku saobraćajnu nezgodu, a koji mogu definisati uzroke, okolnosti i druge uticaje na nastanak i posledice saobraćajne nezgode. Za definisanje ovakvog seta faktora najbolje rezultate daju iskustva u sprovođenju dubinskih analiza saobraćajnih nezgoda, kao jedne od najsveobuhvatnijih analiza utvrđivanja uzroka i okolnosti nastanka saobraćajnih nezgoda.

Ključne reči: Saobraćajne nezgode, uzroci, okolnosti, uticajni faktori, set faktora

Abstract: Adequate identification of all influential factors on occurrence and consequences of traffic accident is a complex and demanding process because many of the factors are not easy to determine on the basis of available accident data. Because of specificity of determination and identification of influences of some factors it’s necessary to conduct detailed analysis of circumstances of each traffic accident and to check the influence of each recognized factor in given circumstances. Limitation of these analysis is their complexity, and often the possibility to determine the influence of some factors because they are short term factors which makes them harder to analyze. On the other hand, some of the factors are not available for analysis or they are impossible to analyze. Having said in mind, it’s necessary to develop a methodology that will define a set of factors which are possible to analyze for every traffic accident, which can define causes, circumstances and other influences on occurrence and consequences of traffic accident. For defining this set of factors, the experiences of in-depth analyses of traffic accidents give the best insight, as one of the most comprehensive analysis for determining cause and circumstances of occurrence of traffic accidents.

Keywords: Traffic accidents, causes, circumstances, influential factors, set of factors

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020