L06
LOKALNA STRATEGIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA – STUDIJA PRIMERA GRAD VALJEVO
LOCAL STRATEGY FOR ROAD SAFETY - A CASE STUDY CITY OF VALJEVO
Dobrosav Janković, Nina Vasiljević
Janković, D., Vasiljević, N., (2017). LOKALNA STRATEGIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA – STUDIJA PRIMERA GRAD VALJEVO. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Strateško upravljanje bezbednošću saobraćaja je najefikasniji i najrentabilniji način sistematskog i dugoročnog smanjivanja broja poginulih i povređenih lica u saobraćaju. Donošenjem Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije, 2015 – 2020, stvoreni su preduslovi za jedinice lokalnih samouprava da, na savremen način, pripreme, usvoje i sprovode svoje strateške dokumente u bezbednosti saobraćaja. U radu je opisan proces pripreme i donošenja i sadržaj lokalne Strategije bezbednosti saobraćaja, na primeru grada Valjeva. Upravljanja bezbednošću saobraćaja treba da bude zasnovano na podacima i na nauci. Strategija bezbednosti saobraćaja Valjeva polazi od detaljne i sveobuhvatne analize postojećeg stanja koja obuhvata analize: kapaciteta i integriteta institucija, dosadašnjih aktivnosti i posvećenosti, stavova o rizicima u saobraćaju, ponašanja u saobraćaju, saobraćajnih nezgoda, poginulih i povređenih lica u nezgodama i analizu ukupnih društveno-ekonomskih troškova saobraćajnih nezgoda. Na osnovu analize postojećeg stanja, definisani su ključni problemi i ključne oblasti rada. U nastavku su usaglašeni elementi ciljnog stanja: misija, vizija i kvantifikovani ciljevi. Na osnovu stručnih analiza, gradu je predložen način realizacije predloženih mera, način praćenja, merenje efekata, definisani nosioci i odgovornosti za realizaciju. Akcioni plan sa merama i aktivnostima kojima će se postići ambiciozni, ali dostižni ciljevi, je sveobuhvatan i realan strateški dokument koji prati Strategiju bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, upravljanje bezbednošću saobraćaja, lokalna strategija, akcioni plan, Valjevo.

Abstract: Strategic management of traffic safety is the most efficient and most profitable way of systematic and long-term reduction in the number of killed and injured people in traffic. The adoption of the Strategy of Road Safety of the Republic of Serbia, 2015 - 2020, preconditions were created for the units of local governments that, in a modern way, prepare, adopt and implement their strategic documents in traffic safety. The paper describes the process of preparation and adoption and contents of the local Strategy of Road Safety, on the case of the city of Valjevo. Traffic safety management should be based on data and science. Strategy of road safety in Valjevo starts with detailed and comprehensive analysis of the current situation, which includes: capacity and integrity of the institutions, current activities and dedication, statements about the risks in traffic, behavior in traffic, traffic accidents, fatalities and injured persons in accidents and analysis of the overall social - economic costs of traffic accidents. Based on the analysis of the current situation, the key problems are defined, as well as key areas of work. In the continuation of paper were agreed elements of the target states: mission, vision and quantified targets. Based on expert analysis, the city proposes the method of implementation of proposed measures, monitoring, measuring effects, defined by holders and responsibilities for implementation. Action plan with measures and activities that will achieve an ambitious but achievable goals, is a comprehensive and realistic strategic document accompanying Security Strategy.

Keywords: traffic safety, traffic safety management, local strategy, action plan, Valjevo

Rad je izložio/-la: Nina Vasiljević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020