L01
ANALIZA UTICAJA DEMOGRAFSKIH I SOCIOEKONOMSKIH FAKTORA NA UPOTREBU SIGURNOSNOG POJASA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE
ANALYSIS DEMOGRAPHIC AND SOCIOECONOMIC FACTORS OF SEAT BELTS IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Krsto Lipovac, Dalibor Pešić, Đorđe Petrović
Lipovac, K., Pešić, D., Petrović, Đ., (2017). Analiza uticaja demografskih i socioekonomskih faktora na upotrebu sigurnosnog pojasa na području Republike Srbije. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Upotreba sigurnosnog pojasa predstavlja jednu od najvažnijih mera pasivne bezbednosti saobraćaja. Primenom ove mere smanjuje se rizik smrtnog stradanja u saobraćajnoj nezgodi do 50%, a rizik od povreda se smanjuje do 75%. Mnogobrojna svetska istraživanja bavila su se ispitivanjem koji faktori utiču na upotrebu sigurnosnog pojasa. Istraživanja su vršena kako na mikro, tako i na makro lokacijama. Predmetno istraživanje sprovedeno je na makro području Republike Srbije u 2014. godini. Ispitivano je dvanaest demografskih i društveno-ekonomskih faktora, sa aspekta uticaja na nivo upotrebe sigurnosnog pojasa. Cilj istraživanja bio je da se ispita koji faktori imaju značajan/značajniji uticaj na nivo upotrebe sigurnosnog pojasa. Na osnovu dobijenih rezultata iz ovog istraživanja, ustanovljeno je da su najugroženija područja čija populacija ima nizak stepen visoko obrazovanih, niske prosečne mesečne zarade, visoku stopu kriminaliteta i visoku gustinu saobraćajnica. Izdvojene su i lokalne zajednice u kojima je stanje upotrebe sigurnosnog pojasa posebno alarmantno i u kojima je neophodno hitno sprovođenje mera unapređenja.

Ključne reči: sigurnosni pojas, model, faktori, binarna logistička regresija, lokalne zajednice

Abstract: Usage of seat belts is one of the most important measures of passive road safety. This measure reduces the risk of fatal caused in a traffic accident up to 50% and the risk of injury is reduced to 75%. A lot of world researches dealt with examining which factors affect the use of seat belts. Studies were carried out at the micro, also at the macro locations. The current study was conducted at the macro area of the Republic of Serbia in 2014. We have tested twelve demographic and socio-economic factors, in terms of impact on the level of use of seat belts. The aim of this study was to examine the factors that have a significant / substantial impact on the level of use of seat belts. Based on the results of this study, it was found that the most affected areas whose population have a low level of highly educated, low average monthly earnings, a high crime rate and a high density of roads. Selected local communities in which the situation of use of seat belts especially alarming, and where the implementation of the measures necessary as soon as possible.

Keywords: seat belt, model, factors, binary logistic regression, local communities

Rad je izložio/-la: Đorđe Petrović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020