I11
INFORMACIONI SISTEMI U FUNKCIJI UNAPREDJENJA BEZBEDNOSTI VOJNIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU
INFORMATION SYSTEMS IN THE FUNCTION OF MILITARY PARTICIPANTS ROAD SAFETY IMPROVEMENT
Aleksandar Gošić, Danijel Radak, Dejan Despić
Gošić, A., Radak, D., Despić, D., (2017). Informacioni sistemi u funkciji unapredjenja bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Savremene tehnologije omogućavaju nam lakše praćenje stanja sistema i pravovremeno preduzimanje mera. Radi definisanja adekvatnih mera potrebno je posedovati dovoljnu količinu potrebnih informacija. Razvojem tehnologija, u svetu su razvijani informacioni sistemi u oblasti bezbednosti saobraćaja. Bezbednost vojnih učesnika u saobraćaju podrazumeva svakodnevno preduzimanje mera i aktivnosti na osnovu raspoloživih informacija o faktorima bezbednosti saobraćaja: čoveku, vozilu, putu i okolini. U Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, kao jednom od „zatvorenih“ sistema, razvijani su informacioni sistemi koji služe podršci upravljanju sistemom bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju, i to informacioni sistem vozača vojnih vozila, vojnih vozila i integrativni informacioni sistem o saobraćajnim nezgodama. Pravovremena i pravilna odluka može se doneti samo u slučaju da se raspolaže tačnim i preciznim podacima. U radu je dat kratak opis pojedinih informacionih sistema u svetu i društvu, opisani su informacioni sistemi i modeli u oblasti bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju i dati predlozi za naredne aktivnosti u ovoj oblasti.

Ključne reči: informacioni sistem, vozači, vozila, saobraćajna nezgoda, bezbednost vojnih učesnika u saobraćaju

Abstract: Modern technology offers easy monittoring of system’s state and well-timed taking of measures. In order to define adequate measures, it is necessary to get sufficient amount of required information. As technology develops, information systems are developed in the field of road safety all over the world. Military participants’ road safety implies undertaking of measures and activities, based on available information about road safety factors: man, vehicle, road and environment. In The Ministry of Defence and The Serbian Armed Forces, as in one of „closed“ systems, many information systems, which support managing of road safety system, are developed, as there is information system for military drivers, military vehicles and integrative information system for traffic accidents. Well-timed and correct decision can be made only if there are available and correct data. In this paper, short review of some of information systems is described, as well as information systems in the field of military participants road safety, and some proposals for future activities in this field are defined.

Keywords: information system, drivers, vehicles, traffic accident, military participants road safety

Rad je izložio/-la: Aleksandar Gošić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020