I07
TROŠKOVI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
COSTS OF TRAFFIC ACCIDENTS
Radivoje Trifunović, Ivana Stanić, Bojana Todosijević
Trifunović, R., Stanić, I., Todosijević, B., (2017). Troškovi saobraćajnih nezgoda. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Svake godine, kao rezultat saobraćajnih nezgoda, u svetu život izgubi oko 1,25 miliona ljudi, a između 20 i 50 miliona ljudi pretrpi nesmrtonosne povrede. Troškovi koji nastaju kao posljedica saobraćajnih nezgoda izazivaju značajne ekonomske gubitke žrtvama, njihovim porodicama i društvu u celini. Ovi gubici nastaju iz troškova lečenja, istraživanja incidenta, kao i smanjenja (gubitka) produktivnosti za one koji su povređeni ili poginuli, itd. Socijalni uticaj u proceni troškova saobraćajnih nezgoda se određuje kao procenjena vrednost fizičkog bola, duševnog bola i patnje. Istraživanje koje je sprovedeno da bi se procenio ovaj trošak, uključilo je povezivanje ove komponente troškova sa troškovima resursa, što je moguće objektivno izmjeriti. Postoji nekoliko globalnih procena troškova saobraćajnih nezgoda, ali istraživanje sprovedeno 2010. godine ukazuje na to da troškovi saobraćajnih nezgoda u proseku koštaju države 3% bruto društvenog proizvoda (BDP). Ova brojka raste i do 5% u državama sa niskim i srednjim BDP-om. U ovom radu su analizirane komponente troškova i metodologije utvrđivanja prosečnih jediničnih troškova saobraćajnih nezgoda. Svrha analize predmetnih metodologija je da se naglase ekonomski gubici i društvene posledice koje proističu iz saobraćajnih nezgoda i da se predstave informacije značajne za programe prevencije na nivou lokalne zajednice.

Ključne reči: saobraćajne nezgode, troškovi, metodologije, bezbednost saobraćaja

Abstract: Every year, as a result of traffic accidents, about 1.25 million people in the world lose their lives and between 20 and 50 million people suffer non-fatal injuries. Costs incurred as a result of traffic accidents are causing significant economic loss to victims, their families and society as a whole. These losses arise from the costs of treatment, researching the incident, as well as the reduction (loss) productivity for those who are injured or died, etc. Social impact in assessment of the costs of traffic accidents is determined as the estimated value of physical pain, mental pain and suffering. The study, which was conducted to evaluate this cost included connecting these components of costs to the cost of resources, which can be objectively measured. There are several global assesments of the costs of traffic accidents, but researches conducted in 2010 indicate that the cost of road accidents cost the country an average of 3% of gross domestic product (GDP). This figure rises to 5% in countries with low and middle GDP. This research analyses the cost components and the methodology of determining the average unit cost of accidents. The purpose of analysis of those methods is to highlight the economic losses and social consequences arising from traffic accidents and to present information important to the prevention programs at local community level.

Keywords: traffic accidents, costs, metodologies, traffic safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020