I03
EFEKTI RAZLIČITIH DETERMINANTI NA FREKVENCIJU SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA IB REDA
EFFECT OF VARIOUS DETERMINANTS ON ACCIDENTS FREQUENCIES ON STATE ROADS IB ORDER
Spasoje Mićić, Svetlana Bačkalić, Dragan Jovanović, Boško Matović
Mićić, S., Bačkalić, S., Jovanović, D., Matović, B., (2017). EFEKTI RAZLIČITIH DETERMINANTI NA FREKVENCIJU SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA IB REDA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Bolje razumjevanje faktora koji utiču na vjerovatnoću nastanka saobraćajne nezgode je područje istraživanja koje je u fokusu decenijama. Ovaj rad istražuje uticaj različitih determinanti na frekvenciju saobraćajnih nezgoda na državnim putevima IB reda u Srbiji. Poasonov regresioni, negativni binomni, ZIP i ZINB modeli su korišćeni za izradu opšteg modela frekvencije saobraćajnih nezgoda i modela frekvencije saobraćajnih nezgoda određenog tipa. Model predviđanja frekvencije saobraćajnih nezgoda za državne puteve IB reda (jedna kolovozna, dvije saobraćajne trake) postavljen je na osnovu podataka o saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile na državnim putevima IB reda na području Vojvodine u 6-godišnjem periodu (2008-2013. godine). Parametri modela su procijenjeni metodom maksimalne vjerodostojnosti. Cilj rada je da se identifikuju statistički značajne determinante na nastanak saobraćajnih nezgoda na državnim putevima IB reda, a zatim da se izaberu najpogodniji prediktivni modeli frekvencije saobraćajnih nezgoda.

Ključne reči: Bezbjednost saobraćaja, frekvencija saobraćajnih nezgoda, državni putevi, modelovanje saobraćajnih nezgoda, regresioni modeli

Abstract: Better understanding of the factors that affect the likelihood of a occurrence of accidents has been an area of research focus for many decades. This paper explores the impact of various determinants on the accident frequency on state roads in Serbia. The Poisson, Negative Binomial, ZIP, and ZIBN models were used for the development of the generalized accidents frequency model and accidents frequency models of specific accident types. A accidents frequency prediction model for state roads IB order (one roadway, two lanes) were set up on the basis of accident data observed on the state road IB order in the territory of Vojvodina during a 6-year period (from 2008 to 2013). Model parameters were estimated by the Maximum Likelihood Method. The aim of this paper is to identify the statistically significant determinants of the occurrence of traffic accidents on state roads IB order, and then to choose the most suitable accidents predictive models.

Keywords: Road safety, Accidents frequency, State roads, Accidents modeling, regression models

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020