G06
INDIKATORI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA KOJI SE ODNOSE NA BICIKLISTE
ROAD SAFETY INDICATORS RELATED TO CYCLISTS
Vedran Vukšić, Tijana Ivanisevic
Vukšić, V., Ivanisevic, T., (2017). INDIKATORI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA KOJI SE ODNOSE NA BICIKLISTE. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Savremeni pristup upravljanju bezbednošću saobraćaja podrazumeva preduzimanje odgovarajućih mera pre nastanka saobraćajne nezgode. Navedeno zahteva konstantno praćenje stanja bezbednosti saobraćaja, sagledavanje opštih tendencija i njihovu analizu. Naime, značajnu ulogu u upravljanju bezbednošću saobraćaja imaju indikatori bezbednosti saobraćaja, jer oni predstavljaju osnov za utvrđivanje postojećeg stanja i služe kao merilo rizika od saobraćajnih nezgoda. Povećanje ili smanjenje vrednosti određenog indikatora bezbednosti saobraćaja, ukazuje na promenu rizika od saobraćajnih nezgoda čiji su uzroci vezani za odabrani indikator. Utvrđivanje i praćenje vrednosti indikatora važno je za praćenje stanja bezbednosti saobraćaja i prepoznavanje odgovornosti i obaveza pojedinih institucija i organizacija zaduženih za poboljšanje vrednosti posmatranih indikatora, odnosno stanja bezbednosti saobraćaja. Poznavanje vrednosti indikatora značajno je za usmeravanje planiranih akcija, kao i za praćenje efekata primenjenih mera u bezbednosti saobraćaja. Pozitivne promene vrednosti indikatora bezbednosti saobraćaja doprineće smanjenju broja i posledica saobraćajnih nezgoda. U ovom radu predstavljeni su najznačajniji indikatori bezbednosti saobraćaja koji se odnose na bicikliste.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, saobraćajne nezgode, lokalna zajednica, indikatori bezbednosti saobraćaja, biciklisti

Abstract: Modern approach to the management of road safety means taking appropriate measures before the occurrence of traffic accidents. This requires constant monitoring of the state of road safety, to recognize general trends and their analysis. The important role in the management of road safety have indicators of road safety, since they are the basis for determining the current state and serve as a measure of the risk of traffic accidents. Increase or decrease in the value of a particular indicator of road safety, indicates a change of the risk of traffic accidents whose causes are related to the selected indicator. Identifying and monitoring the value of the indicator is important for monitoring the state of road safety and identify the responsibilities and obligations of relevant institutions and organizations responsible for improving the value of the observed indicators, and the state of road safety. Knowing the value of the indicator is important for directing the planned actions, and to monitor the effects of the implemented measures in road safety. Positive changes in the value of indicators of road safety will contribute to reducing the number and consequences of traffic accidents. This paper presents the most important indicators of road safety that are related to cyclists.

Keywords: road safety, traffic accidents, local community, road safety indicators, cyclists

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020