J01
ŠKOLA BICIKLIRANJA 18+ RADIONICA ZA ODRASLE BICIKLISTE KAO KONKRETNA MJERA POUM-A U GRADOVIMA
SCHOOL OF CYCLING 18+ WORKSHOP FOR ADULT CYCLISTS AS CONCRETE MEASURE OF SUMP IN CITIES
Georg Davor Lisicin, Igor Novačić, Milan Pajnić
Lisicin, G., Novačić, I., Pajnić, M., (2017). ŠKOLA BICIKLIRANJA 18+ Radionica za odrasle bicikliste kao konkretna mjera POUM-a u gradovima. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: U skladu sa ekološkim nastojanjima u cestovnom prometu i uvriježenim pravilima prometne politike u urbanim područjima, nameće se potreba primjene sustavnih rješenja, koja će poticati upotrebu biciklističkog podsustava u kombinaciji sa javnim gradskim prijevozom. Posljednjih desetak godina, u skladu s ekološkim i zdrastvenim kampanjama na svu sreću se kod dijela sudionika promjenio obrazac ponašanja, pa sve više građana prometuje svojim biciklima, međutim istodobno se povećava broj poginulih i ozlijeđenih biciklista. Analizom podataka, došli smo do zaključka kako su najrizičnija skupina upravo odrasli biciklisti i to oni koji nisu prošli obuku iz prometnih propisa i prve pomoći, odnosno obuku za vozača. Zakon tretira bicikliste kao i sve druge vozače, pa postoji očigledna potreba za sustavnom obukom, po sistemu cijeloživotnog učenja, poglavito u RH jer sličnog programa nije bilo u školama od devedesetih godina, pa sada imamo jednu odraslu populaciju biciklista, koji imaju jako malo znanja o prometnim propisima, prvoj pomoći, ali i pravima i obvezama koje imaju kao sudionici u prometu. Udruga Sigurnost u prometu kao civilna, nevladina i neprofitna udruga od 2012. godine provodi radionice s odraslim biciklistima pod nazivom Škola bicikliranja 18+, kao konkretna mjera podizanja sigurnosti i promoviranje alternativnog i zdravog načina putovanja, kako i nalaže Plan Održive Urbane Mobilnosti (SUMP), koji nažalost često nije reguliran u većini gradova ili se slabo provodi.

Ključne reči: biciklizam u gradovima, sigurnost u prometu, škola bicikliranja, SUMP

Abstract: In accordance with environmental efforts in road transport and entrenched rules of transport policy in urban areas, there is a need of an applicable system solutions, which will encourage the use of bicycle subsystems in combination with public transport. In the last ten years, in accordance with environmental and health campaign, fortunately, the part of the participants changed their pattern of behavior, and more and more citizens cycle, but at the same time the number of killed and injured cyclists had increased. By analyzing the data, we concluded that the group with most risk are adult cyclists and those who are not trained in traffic rules and first aid, and training for drivers. The law treats cyclists as well as all the other drivers, but there is an obvious need for systematic training, the system of lifelong learning, especially in Croatia because there was no similar program in the schools since the nineties, but now we have one adult population of cyclists, who have very little knowledge of traffic regulations, first aid, or the rights and obligations they have as participants in traffic. Association Safety in Traffic as a civil, non-profit(NGO) association since 2012, conducts workshops with adult cyclists called School of cycling 18+, that acts as concrete measure to raise security and promotes alternative and healthy modes of travel, as well as the SUMP, which unfortunately is often not regulated in most cities or poorly implemented.

Keywords: cycling in cities, traffic safety, school of cycling, POUM

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020