C07
IZMENA PRAVILNIKA O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI
CHANGE OF RULEBOOKON TRAFFIC SIGNAGE
Jelena Krtenić, Marko Cupara, Ana Trpković, Nikola Čelar, Vlado Rakočević, Marija Živanović, Aleksandar Radosavljevic
Krtenić, J., Cupara, M., Trpković, A., Čelar, N., Rakočević, V., Živanović, M., Radosavljevic, A., (2017). Izmena Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infarstrukture je u postupku donošenja novog Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji početkom 2017. godine. Izmene su brojne u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja na javnom putu. Unapređenje bezbednosti saobraćaja podrazumeva izmene propisa, u skladu sa evropskim propisima i iskustvima u oblasti bezbednosti saobraćaja. Takođe, uklanjanje nedostataka i novine kojima bi se povećao nivo bezbednosti saobraćaja. Poseban akcenat je dat usklađivanju Pravilnika sa propisima u oblasti izrade tehničke kokumentacije koji su u međuvremenu doneti. U tom smislu je usaglašen saobraćajni projekat. Akcenat je dat u rešavanju problema koji postoje kod uniformnog rada projektanata u fazi izrade projekta. U tom smislu je definisan analitički postupak proračuna dužina razdelnih linija za bezbedno preticanje u funkciji brzina, kao i obeležavanje zona dozvoljenog i zabranjenog preticanja u horizontalnim i vertikalnim krivinama. Saobraćajni znaci su u većini izgledom i definicijom usklađeni sa Bečkom konvencijom. U toku je u Ženevi, u okviru rada grupe eksperata za saobraćajnu signalizaciju, izmena Konvecije. Konačna verzija će biti obavezujuća za sve zemlje potpisnice radi uniformnosti saobraćajane signalizacije. Posvećena je pažnja turističkoj signalizaciji. Klasa materijala za izradu saobraćajne signalizacije je izmenjena u skladu sa trendovima u okruženju i opravdanosti smanjenja troškova za izradu iste. Velika je pažnja posvećena oblasti oznake na putu, kao i načinu postavljanja saobraćajne signalizacije. Pored novih oznaka izmene se odnose i na karakteristike materijala za izvođenje oznaka na putu u zavisnosti od ranga puta. Poštovanje primene važećeg propisa je obaveza svih u nizu organa, projektanata, tehničke kontrole, vozača u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja na javnom putu.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, pravilnik, saobraćajni znak, oznaka na putu,

Abstract: The Ministry is in the process of adopting a new Rulebook on traffic signalization anticipated in 2017. Amendments are aimed at increasing traffic safety on public roads. Development of traffic safety implies regulations in accordance with the European regulations. It aims removal of shortcoming and introduction of novelties the traffic safety. The emphasis is harmonization of Rulebook in the area of technical documentation. The transport design has been harmonized. Solutions to problems occurring in uniform activities of designers in design preparation phase are pointed out. The analytical procedure in calculation of lengths of split lines for safe overtaking in relation to speed, as well as marking the zones for safe and forbidden overtaking on horizontal and vertical curves, is defined. Traffic signs and their size and outlook are mostly harmonized with Vienna Convention.There are ongoing amendments to Convention in Geneva performed by the team of experts for traffic signage. The version will be binding for signatories for uniformity of traffic signage. The attention has been paid to the tourist signs. Class of materials for preparation of signalization has been modified in accordance with surrounding trends and for reduction of costs. Aatention has been paid to the section of road markings, and to the method of placement of traffic signage as well.The amendments also refer to characteristics of materials for performance of road marking depending the road category. Compliance with the application of regulation is obligatory for bodies, designers,technical control and drivers so as to increase safety on a public road.

Keywords: taffic safety, rulebook,traffic sign,road marking,

Rad je izložio/-la: Jelena Krtenić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020