C02
VREMENSKO ODREĐENJE UTICAJA DOPUNSKE OBUKE VOZAČA SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
TIME LIMITATION OF THE ADDITIONAL TRAINING INPACT ON DRIVERS WITH TEST DRIVING LICENCE ON ROAD SAFETY
Blagoje Milinić, Mladen Alvirović, Boban Milinković, Dragoslav Kukić, Jelena Milošević
Milinić, B., Alvirović, M., Milinković, B., Kukić, D., Milošević, J., (2017). VREMENSKO ODREĐENJE UTICAJA DOPUNSKE OBUKE VOZAČA SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Rezime: Istraživanja i analize ukazuju da dopunska obuka vozača sa probnom vozačkom dozvolom značajno doprinosi njihovom odgovornijem, bezbednijem i tolerantnijem ponašanju u saobraćaju. Početni rezultati jasno ukazuju da vozači koji su završili dopunsku obuku znatno manje učestvuju u saobraćajnim nezgodama i radnjama saobraćajnih prekršaja, od vozača koji nisu obuhvaćeni dopunskom obukom. Pokazatelji u potpunosti podržavaju hipotezu o korelaciji dopunske obuke, stavova i ponašanja vozača i bezbednosti saobraćaja. Radi praćenja mogućeg vremenskog ograničenja dopunske obuke, u radu su po kvartalnim periodima za 2015. i 2016. godinu, iskazani rezultati o učešća u saobraćajnim nezgodama i otkrivenim saobraćajnim prekršajima, vozača koji su po dobijanju probne vozačke dozvole završili dopunsku obuku i vozača koji nisu završili dopunsku obuku. Rezultati istraživanja treba da ukažu na efekata dopunske obuke po protoku vremena, što je neophodan uslov u projektovanju održivog modela dopunske obuke vozača.

Ključne reči: mladi vozač, probna vozačka dozvola, dopunska obuka, bezbednost saobraćaja

Abstract: Abstract: Studies and analysis indicate that an additional training of drivers with test driver's license contributes significantly to their more responsible, safer and more tolerant behavior in traffic. The initial results clearly indicate that drivers who have completed the additional training are considerably less involved in traffic accidents and actions of traffic violations then drivers who are not covered by the additional training. Indicators fully support the hypothesis on the correlation of the additional training, attitudes and drivers behavior and road safety. In order to monitor a possible time limitation of the refreshing training, by the quarterly periods of 2015 and 2016, the paper presents results of the participation in road accidents and detected traffic offenses, drivers who, after getting test driving licence completed additional training and drivers who have not completed additional training. The research results should indicate the effects of the additional training after the pass of time, which is a necessary condition in the design of sustainable models of the additional driver training.

Keywords: novice driver, test driver's license, additional training, road safety

Rad je izložio/-la: Blagoje Milinić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020