M15
NAPLATA I RASPODELA PRIHODA OD NOVČANIH KAZNI ZA SABRAĆAJNE PREKRŠAJE OD 2012. DO 2016. GODINE
COLLECTION AND DISTRIBUTION OF REVENUE FROM FINES FOR VIOLATIONS TO THE TRANSPORT FROM 2012 TO 2016
Aleksandar Penev
Penev, A., (2017). Naplata i raspodela prihoda od novčanih kazni za sabraćajne prekršaje od 2012. do 2016. godine. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano je da su sredstva od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje namenski javni prihodi koji se raspodeljuju i koriste: 70% budžetu Republike Srbije, i to 52,5% za potrebe Ministrastva unutrašnjih poslova, 17,5% za rad državnog tela za koordinaciju za naučno – istraživački rad, preventino promotivne aktivnosti, unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja 30% budžetima jedinica lokalne samouprave i to 15,0% za poravljanje saobraćajne infrastrukture jedinice lokalne samouprave i 15,0 za rad lokalnog tela za koordinaciju, naučno istraživački rad u bezbednosti saobraćaja i preventino promotivne aktivnosti, unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja. Međutim, izmenama Zakona o budžetskom sistemu, koji kao sistemski zakon derogira odredbe zakona koje su u suprotnosti sa tim zakonom, umesto definicije da su namenski prihodi javni prihodi čije je korišćenje i namena utvrđena zakonom, regulisano je da sredstva od kazni za saobraćajne prekršaje imaju tretman opštih prihoda budžeta kojima se finansira javna potrošnja i koji nemaju prethodno utvrđenu namenu. Ova izmena Zakona o budžetskom sistemu može da stvri probleme kod namenskog korišćenja ovih sredstava. Međutim,sredstva koja su planirna u budžetu za ove namene moraju namenski da se koriste. U pregledima dati su podaci o naplaćenim i raspoređenim prihodima od kazni za saobraćane prekršaje po jedinicama lokalne samouprve od 2012. do 2016. godine i analiza tih podataka.

Ključne reči: novčane kazne za saobračajne prekršaje, namena, naplata, raspodela, sankcije

Abstract: Law on Road Traffic Safety provides that the fines for traffic violations dedicated public revenues are allocated and used: 70% of the budget of the Republic of Serbia, and to 52.5% for the needs of the Ministry of Internal Affairs, 17.5% for work state body for coordination of scientific - research work, preventine promotional activities, improving traffic education 30% of the budgets of local governments and to 15.0% for transport infrastructure poravljanje local governments and 15.0 for the work of local coordination bodies, scientific research in road safety and preventine promotional activities, improvement of traffic education. However, amendments to the Budget System Law, which, as a systemic law derogates the provisions of the law that are contrary to this law, rather than the definitions that are assigned revenue public revenues whose use and purpose established by the law stipulates that funds from fines for traffic offenses are treated general budget revenues used to finance public spending and who do not have a predetermined purpose. This can STVR problems with appropriate use of these funds. However, the means ditching in the budget for these purposes must be dedicated to use. The examinations are given data collected and allocated revenue from fines for violations at a traffic units of local administration from 2012 to 2016 and analysis of this data.

Keywords: fines for traffic violations, purpose, payment, distribution, sanctions

Rad je izložio/-la: Aleksandar Penev


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020