H07
POLICIJSKI POSLOVI U SISTEMU BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU U LOKALNOJ ZAJEDNICI NA PRIMERU GRADA BEOGRADA
THE POLICE AFFAIRS IN THE SYSTEM OF TRAFFIC SAFETY IN LOCAL COMMUNITIES AT EXAMPLE OF THE CITY OF BELGRADE
Dragan Loncarevic, Zlatko Belencan, Blagoje Milinić, Nedeljko Munjas
Loncarevic, D., Belencan, Z., Milinić, B., Munjas, N., (2017). POLICIJSKI POSLOVI U SISTEMU BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU U LOKALNOJ ZAJEDNICI NA PRIMERU GRADA BEOGRADA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Operativni poslovi saobraćajne policije, PU za grad Beograd, su segment kompleksnog procesa upravljanja bezbednošću saobraćaja. Kroz preventivne i represivne sadržaje rada policija kontroliše poštovanje propisa o pravilima saobraćaja, interventno reguliše saobraćaj, dokumentuje i procesuira saobraćajne prekršaje, obrađuje saobraćajne nezgode, neposredno obavlja i druge bezbednosne aktivnosti, prati obeležja i pokazatelje bezbednosti saobraćaja i čini ih dostupnim zainteresovanim subjektima. Razvijanje modela rada policije u bezbednosti saobraćaja prioritetan je zadatak u procesu uspostavljanja održivog modela upravljanja bezbednošću saobraćaja na području Grada Beograda. U radu su prikazane mogućnosti praćenja vremena saobraćajnih nezgoda primenom GIS alata, vremensko prostorne analize, apsolutni i relativni podaci o saobraćajnim nezgodama i kontroli učesnika u saobraćaju na teritoriji nadležnosti PU za grad Beograd u periodu 2011-2015 i njihov međusobni odnos, kao i predložene mere od kojih se očekuju određeni efekti na smanjivanju rizika stradanja učesnika u saobraćaju.

Ključne reči: bezbednost u saobraćaju, saobraćajna policija, GIS, kontrola

Abstract: Operational affairs of The Traffic Police, PD for the City of Belgrade, are the segment of the complex process at traffic safety management. Through preventive and repressive contents of work the Police controls in compliance with regulations on traffic rules, interventional regulating of traffic, documents and prosecute traffic offenses, prosecute traffic accidents, immediately perform other security activities, monitor characteristics and indicators of traffic safety and makes them available to interested parties. Developing of the model work at the Police in traffic safety is a priority task in the process of establishing a sustainable model of managing of traffic safety in the City of Belgrade. In work are presented the possibilities of monitoring the date and time of accidents by applying GIS tools, time spatial analysis, absolute and relative data of traffic accidents and control of traffic participants on the territory of the jurisdiction of the PD of the City of Belgrade for the period 2011 - 2015 and their relation, and are proposed measures that are expected to give certain effects on reducing the risk of the traffic accidents.

Keywords: traffic safety, traffic police, GIS, control

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020