A05
KRIVIČNA DJELA PROTIV BEZBJEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA (TEORIJA, ZAKONODAVSTVO I KAZNENA PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI )
CRIMES AGAINST THE PUBLIC TRAFFIC SAFETY (THEORY, LEGISLATION AND CRIMINAL PRACTICE IN SERBIA )
Miodrag Simović
Simović, M., (2017). Krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja (TEORIJA, ZAKONODAVSTVO I KAZNENA PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI ). 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: U strukturi savremenog kriminaliteta se po svom značaju, prirodi, učestalosti, karakteristikama i oblicima ispoljavanja posebno ističu krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja na putevima. Radi se o djelima kojima se, kršenjem propisa o upravljanju javnim saobraćajem na putevima, ugrožava život, tijelo i zdravlje ljudi, odnosno njihova imovina. Kao učinioci ovih djela, koja u znatnom obimu učestvuju u kriminalitetu uopšte, javljaju se, po pravilu, primarni, situacioni, nehatni učinioci, dakle, nedelinkventne ličnosti. Stoga, krivična zakonodavstva u sistemu krivičnih sankcija predviđaju posebne mjere reakcije prema učiniocima ovih djela koje imaju snažno generalno preventivno dejstvo. O pojmu, karakteristikama, oblicima ispoljavanja i kaznenoj politici sudova za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja na putevima govori se u ovom radu.

Ključne reči: javni saobraćaj, ugrožavanje, zakon, sud, krivične sankcije

Abstract: Crimes against public traffic safety on the roads particularly emerge out of the structure of modern crime in term of their significance, nature, frequency, characteristics and forms of manifestation. These are acts that, by violating regulations on the management of public traffic on the roads, endanger the life, body and health of persons or their property. As the perpetrators of these acts, which are included into general crimes to a considerable extent, there are, as a rule, primary, situational, negligent perpetrators, that is, non-delinquent personalities. Therefore, criminal legislations in the system of criminal sanctions provide for special measures of reaction towards perpetrators of these acts, which have a strong general preventive effect. This paper is about the concept, characteristics, forms of manifestation and criminal policy of the courts for criminal offenses against public traffic safety on the roads.

Keywords: public traffic, endangering, the law, court, criminal sanctions

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020