D05
NOVI PRISTUP ANALIZI USLOVA U SAOBRAĆAJNOM TOKU – PRIMENA NA DP II REDA OD STARE PAZOVE DO BATAJNICE
NEW APPROACH TO ANALYSIS OF CONDITIONS IN THE TRAFFIC FLOW - APPLICATION OF TWO-LANE NATIONAL ROAD FROM STARA PAZOVA TO BATAJNICA
Miloš Petković, Anica Kocić
Petković, M., Kocić, A., (2017). NOVI PRISTUP ANALIZI USLOVA U SAOBRAĆAJNOM TOKU – PRIMENA NA DP II REDA OD STARE PAZOVE DO BATAJNICE. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Bezbednost saobraćaja je značajan problem koji treba sistematizovano i planski rešavati. Jedan od osnovnih parametara saobraćajnog toka jeste brzina. Međutim, postavljanje ograničenja, kao važnog elementa svake politike upravljanja brzinama, ne znači automatski i poštovanje istih, što prouzrokuje značajne disperzije brzina. Zato treba težiti poboljšanju uslova u saobraćajnom toku, u skladu sa njegovim neravnomernostima, kao i smanjenju disperzija brzina, u cilju povećanja efikasnosti i poboljšanja bezbednosti saobraćaja. Savremeni detektori saobraćajnih indikatora, implementirani poslednjih pet godina u Republici Srbiji, su nam omogućili primenu novih, savremenih tehnologija prilikom kvalitativnih i kvantitativnih analiza uslova u saobraćajnom toku. Cilj sprovedenih analiza jeste izvođenje zaključka o odstupanjima realnih uslova u saobraćajnom toku, od predviđenih i propisanih, kao stvaranje preduslova za nebezbedno ponašanje učesnika u saobraćaju. U uvodnom delu rada afirmisane su prednosti novih tehnologija koje bi trebalo implementirati u analizama efikasnosti i bezbednosti saobraćaja na vangradskoj mreži puteva. Na primeru državnog puta DP II reda od Stare Pazove do Batajnice, u dužini od 12,8 km, prikazani su rezultati analiza promena PGDS-a od 2011-2014. godine, merodavnih vršnih časovnih protoka, brzina slobodnog toka, realnih i eksploatacionih brzina, ograničenih i prekoračenih brzina, sa ciljem utvrđivanja zavisnosti između ovih brzina, putnih uslova, efikasnosti saobraćaja i nebezbednog ponašanja vozača. Osnov za ovu analizu su realni podaci sa ABS-a, ažurna baza podataka o putnim karakteristikama.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, brzina, automatski brojači saobraćaja, efikasnost saobraćaja

Abstract: Road safety is an important issue that must be addressed to systematically and deliberately. The main flow parameter is speed. However, setting limits, as an important element of any speed management policy, does not automatically mean respecting them, causing significant velocity dispersion. Therefore, people should strive to improving conditions in the traffic flow, in accordance with its disparities, as well as reducing the rate of speed dispersion, in order to increase efficiency and improve traffic safety. Modern detectors of traffic indicators have allowed us to use modern technologies in qualitative and quantitative analysis of conditions in the traffic flow. The aim of the analysis is indeed conclusion of exceptions of real conditions in the traffic flow that are anticipated and regulated. In the introductory part, the well-established benefits of the new technologies are highlighted and that they should be implemented in the analysis of efficiency and safety of traffic on the rural roads. In the case of two-lane national road from Stara Pazova to Batajnica, length of 12.8 km, the results of analysis of AADT change from 2011-2014 are shown, as well as the authoritative time peak flow, free flow speed, the real and exploited speed, limited and exceeding the limited speed, aiming to determine the dependence between these speeds, road conditions, traffic efficiency and unsafe driving behavior. The basis for this analysis are realistic data from ATCs, up to date database of road characteristics.

Keywords: road safety, speed, automatic traffic counters, traffic efficiency

Rad je izložio/-la: Miloš Petković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020