B03
PRAĆENJE OSNOVNIH OBELEŽJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U SRBIJI U SKLADU SA CADAS PREPORUKAMA EVROPSKE KOMISIJE
MONITORING OF THE BASIC CHARACTERISTICS OF TRAFFIC ACCIDENTS IN SERBIA IN ACCORDANCE WITH THE CADAS RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN COMMISSION
Dragoslav Kukić, Dalibor Pešić, Boris Antić, Jelena Milošević
Kukić, D., Pešić, D., Antić, B., Milošević, J., (2015). PRAĆENJE OSNOVNIH OBELEŽJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U SRBIJI U SKLADU SA CADaS PREPORUKAMA EVROPSKE KOMISIJE. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je Deceniju akcija za bezbednost saobraćaja na putevima sa uopštenim ciljem da se stabilizuje, a zatim smanji prognozirani nivo stradanja u drumskom saobraćaju širom sveta do 2020. godine. Jedan od specifičnih ciljeva je poboljšanje kvaliteta baze podataka na nacionalnim, regionalnom i globalnom nivou. Globalnim planom Decenije definisane su aktivnosti koje treba da budu preduzete kroz pet polja delovanja, tzv. pet stubova. Prvim stubom koji podrazumeva upravljanje bezbednošću saobraćaja prepoznata je potreba za uspostavljanjem i vođenjem baze podataka o obeležjima saobraćajnih nezgoda i njihovim posledicama. Na evropskom nivou podaci o pojedinačnim saobraćajnim nezgodama o nastradalim licima dostupni su u okviru CARE baze podataka. U cilju prevazilaženja razlika u strukturi i definiciji podataka koje pojedine zemlje dostavljaju u CARE bazu podataka Direktorat za mobilnost i transport Evropske komisije predložio je osnovni set standardizovanih podataka o saobraćajnim nezgodama – CADaS . Agencija za bezbednost saobraćaja prepoznala je značaj usklađivanja podataka o saobraćajnim nezgodama i realizovan je projekat „Praćenje osnovnih obeležja saobraćajnih nezgoda u Srbiji u skladu sa CADaS preporuka Evropske komisije“. U radu je dat pregled pojedinih razlika u odnosu na set podataka o saobraćajnim nezgodama koji je do sada evidentiran. Detaljnije je opisan način prikupljanja podatka o tipu saobraćajne nezgode, manevru učesnika u saobraćajnoj nezgodi, način prikupljanja faktora koji su uticali na nastanak saobraćajne nezgode, itd.

Ključne reči: SET PODATAKA, BAZA PODATAKA, SAOBRAĆAJNA NEZGODA, CADaS, BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Abstract: UN General Assembly proclaimed the Decade of Action for road safety with a global goal of stabilizing and then reducing the forecasted level of road traffic fatalities around the world by 2020. One of the specific objectives is improving the quality of data collection at the national, regional and global levels. Actions that should be undertaken are defined by Global Plan of Decade, through five fields of operation, so-called five pillars. The need for establishing and maintaining the road accidents data collection is recognized in the first pillar that denotes road safety management. Detailed data on individual accidents resulting in death or injury at European level are available through CARE database. In order to overcome differences in structure and definitions of road accidents data, Directorate-General for Mobility and Transport proposed Common Accident Data Set – CADaS. Road Traffic Safety Agency recognized the importance of road accidents data harmonization, and therefore implemented project “Monitoring of the basic characteristics of traffic accidents in Serbia, in accordance with the recommendations of the European Commission – CADaS”. The paper gives an overview of some of the differences in relation to a road accidents data set which have so far been recorded. It is described the way of collecting data on road accident types, traffic unit manoeuvre, the way of collecting factors that contributed to the road accident, etc.

Keywords: DATA SET, DATABASE, ROAD ACCIDENT, CADaS, ROAD SAFETY

Rad je izložio/-la: Boris Antić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020