G06
NEZAVISNE OCENE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA POGINULIM NA JAVNIM PUTEVIMA
INDEPENDENT ASSESSMENT OF ROAD ACCIDENTS WITH KILLED ON PUBLIC ROADS
Nenad Marković, Dalibor Pešić, Dragana Macura, Milica Šelmić
Marković, N., Pešić, D., Macura, D., Šelmić, M., (2015). NEZAVISNE OCENE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA POGINULIM NA JAVNIM PUTEVIMA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Metod nezavisnih ocena faktora u vezi sa nastankom saobraćajne nezgode je u Evropskim zemljama već duži niz godina u primeni, pa se za saobraćajne nezgode sa poginulim licima sprovode tzv. dubinske analize od strane posebno formiranog multidisciplinarnog tima nezavisnih stručnjaka. Podaci se sistematizovano i planski prikupljaju za svaki od faktora nastanka saobraćajne nezgode, kao što su vozač, vozilo, put i okolina i detaljno analiziraju kako bi se utvrdili oni koji su uticali na nastanak saobraćajne nezgode i njene posledice. Članom 156. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima upravljač puta je obavezan da vrši nezavisne ocene saobraćajnih nezgoda, za svaku saobraćajnu nezgodu sa najmanje jednim poginulim licem na javnom putu. Međutim, u Republici Srbiji od usvajanja Zakona 2009. godine do danas još uvek nije usvojen pravilnik o načinu sprovođenja nezavisnih ocena, niti je započeta sistemska analiza uzroka i okolnosti nastanka saobraćajnih nezgoda i utvrđivanja uticaja puta i putne okoline na nastanak nezgode, korišćenjem tzv. nezavisnih ocena. U Republici Srbiji tek predstoji razvijanje adekvatnog modela i formiranje sistemskog pristupa sprovođenja nezavisnih ocena saobraćajnih nezgoda. Sa tim u vezi, u dosadašnjoj praksi u Republici Srbiji postoji institucija veštačenja saobraćajnih nezgoda, koja u velikoj meri daje odgovore na pitanja uzroka i okolnosti nastanka saobraćajnih nezgoda. Imajući u vidu da je procedura izrade veštačenja veoma slična dubinskim analizama u zemljama Evropske unije, to je u Republici Srbiji moguće sprovoditi nezavisne ocene kroz primenu razvijene prakse veštačenja saobraćajnih nezgoda.

Ključne reči: Nezavisne ocene, dubinska analiza, poginula lica, veštačenje, saobraćajna nezgoda

Abstract: Method of independent assessment of factors, related to the traffic accidents occurrence in European countries is applied for many years, so so-called in-depth studies for accidents with fatalities are conducted by specially formed multidisciplinary team of independent experts. For each of the traffic accidents occurrence factors, data are systematically and methodically collected, such as driver, vehicle, road and environment and thoroughly analyzed for identifying those who have contributed to the traffic accidents occurrence and consequences. Article 156. of the Road Traffic Safety Law requires road manager to perform an independent assessment of traffic accidents, for each accident on the public road with at least one fatality. However, in the Republic of Serbia since the adoption of the Law (2009), rulebook on performing independent assessments has not yet been adopted, systematic analysis of the causes and circumstances of traffic accidents occurrence and determination of road and road environment impact the on accident occurrence, by so-called independent assessments, has not been initiated. Development of adequate model and formation of systemic approach to the implementation of independent assessment of traffic accidents, still needs to be conducted in the Republic of Serbia. In this regard, in the practice of the Republic of Serbia, there is traffic accidents expertise institute, which largely answers the questions of accidents causes and circumstances. Bearing in mind that in the European Union the expertise procedure is very similar to in-depth analysis, in the Republic of Serbia independent assessments can be conducted through application of traffic accidents expertise developed practice.

Keywords: Independent assessment, in-depth analysis, fatalities, expertise, traffic accident

Rad je izložio/-la: Nenad Marković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020