C03
REDIZAJN I UNAPREĐENJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE U FUNKCIJI POBOLJŠANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
REDESIGN AND IMPROVEMENT OF TRAFFIC SIGNALIZATION FOR BETTER TRAFFIC SAFETY
Branimir Stanić, Ana Trpković
Stanić, B., Trpković, A., (2015). REDIZAJN I UNAPREĐENJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE U FUNKCIJI POBOLJŠANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Vertikalna i horizontalna signalizacija se u saobraćajnom inženjerstvu definišu kao posebno kodirane (grafički i smisleno oblikovane) oznake, sa dominantno neverbalnim porukama koje korisnicima prenose određenu informaciju: upozorenje, naredbu ili obaveštenje, a postavljaju se pored, iznad ili na samom kolovozu saobraćajnica. Vertikalna i horizontalna signalizacija su deo obavezne opreme na saobraćajnicama, a njihov izgled i primena su definisani važećom zakonskom regulativom. Uloga i značaj saobraćajne signalizacije, posmatrani iz ugla bezbednosti saobraćaja su neosporivi. Prema istraživanjima, veliki broj saobraćajnih nezgoda nastaje kao direktna posledica previda informacija, nepoštovanja postavljene signalizacije, ali i nerazumevanja poslatih poruka. Neadekvatna upotreba saobraćajne signalizacije dovodi do poznatog fenomena zasićenja vozača, posebno verikalnom signalizacijom, i zanemarivanjem njene uloge, naročito na poznatim, svakodnevnim rutama. Rešenje ovih problema može se tražiti u oblasti saobraćajnog projektovanja, tj. redizajnu pojedinih „spornih“ elemenata horizontalne i vertikalne signalizacije u cilju njenog funkcionalnog unapređenja. Takođe, korišćenje i postavljanje saobraćajne signalizacije treba uskladiti sa kognitivno-perceptivnim mogućnostima korisnika i na ovaj način kompenzirati i ublažiti dejstvo loših navika vozača i uticati na njihovu zasićenost signalizacijom. Postojeća zakonska ograničenja ostavljaju određeni manevarski prostor za sprovođenje ovih mera, no u svakom slučaju bi bilo potrebno relaksirati domaću regulativu iz ove oblasti po ugledu na razvijene zemlje sa dugom inženjerskom tradicijom na ovom polju. U radu će biti prikazane nove ideje i mogućnosti za redizajn saobraćajne signalizacije u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i boljeg funkcionisanja celokupnog sistema. Takođe, poseban akcenat biće stavljen na značaj dosledne, logične i kontrolisane upotrebe signalizacije kao preduslova za stvaranje bezbednog saobraćajnog sistema.

Ključne reči: saobraćajno projektovanje, saobraćajna signalizacija, redizajn, bezbednost saobraćaja

Abstract: Vertical and horizontal signalization, in traffic engineering are defined as specially coded (graphic and meaningful shaped) marks, with predominantly non-verbal messages that users transmit specific information: warning, regulation or information. They are placed next to, above or on the road surface. Vertical and horizontal signs are part of the required traffic equipment. Their appearance and application are defined by the current legislation. From the traffic safety perspective the role and importance of traffic signalization is undoubtedly significant. According to previous research, a large number of accidents occurs as a result of oversight of information, non-compliance of existing signalization and misunderstanding of sent messages. Inadequate use of traffic signalization leads to a well-known phenomenon of “drivers signage saturation” and neglecting its role, particularly in familiar, everyday routes. The solution of these problems can be traced to the field of traffic design, ie. redesign of "disputable" signalization elements. Also, the use of traffic signalization should be aligned with the cognitive-perceptual capabilities of road users. In this way can be compensated and mitigated the effects of bad driving habits and influence of „drivers signage saturation”. Respectfully, national legislation should be modified and reduce, according to of developed countries practice. In this paper will be presented new ideas and opportunities for redesigning of traffic signalization in order to improve traffic safety and entire system functioning. Also, a special emphasis will be placed on the importance of consistent, logical and controlled use of signalization as a precondition for establishing safe traffic system.

Keywords: traffic design, traffic signalization, redesign, traffic safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020