E06
UPOREDNA ANALIZA SAOBRAĆAJNOG OBRAZOVANJA DECE OD STRANE VASPITAČA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA TERITORIJAMA OPŠTINA VALJEVO, ŠABAC, SOPOT I KURŠUMLIJA
COMPARATIVE ANALYSIS OF TRAFFIC EDUCATION OF CHILDREN BY TEACHERS IN PRESCHOOLS IN THE MUNICIPALITY OF VALJEVO, SABAC, SOPOT AND KURSUMLIJI
Đorđe Savić, Jelena Milenković, Anđa Zekić, Ivana Stevanović
Savić, Đ., Milenković, J., Zekić, A., Stevanović, I., (2015). UPOREDNA ANALIZA SAOBRAĆAJNOG OBRAZOVANJA DECE OD STRANE VASPITAČA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA TERITORIJAMA OPŠTINA VALJEVO, ŠABAC, SOPOT I KURŠUMLIJA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Nedovoljna zrelost dece i njihovo nedovoljno životno i saobraćajno iskustvo dovode do toga da su deca jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Unapređenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece predstavlja jedan od najznačajnijih strateških mera u okviru nacionalnih strategija bezbednosti saobraćaja i važan segment zakona o bezbednosti saobraćaja. Prepoznat je značaj obrazovanja dece u saobraćaju, odnosno odgovornost vaspitača za njihovo obrazovanje i vaspitanje u saobraćaju. Vaspitači nemaju svest o sopstvenoj odgovornosti za uspešnu pripremu deteta za samostalno učešće u saobraćaju iako su po zakonu obavezni da sprovode saobraćajno vaspitanje i obrazovanje. Pogrešni stavovi i nedovoljno znanje vaspitača u ovoj oblasti mogu dovesti do toga da se deci utemelje pogrešni stavovi. Kako su vaspitači jedan od glavnih nosioca odgovornosti za saobraćajno vaspitanje i obrazovanje dece u predškolskim ustanovama, sprovedena je direktna anketa vaspitača. Anketom je istraženo na koji način (nastavne metode, nastavni materijal, praktična nastava, fond časova) vaspitači sprovode saobraćajno vaspitanje i obrazovanje. Anketirano je ukupno 33 vaspitača na teritorijama opština Valjevo, Šabac, Sopot i Kuršumlija. U ovom radu prikazana je analiza ankete, predlog mera i odgovornost i učešće subjekata za poboljšanje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja predškolske dece.

Ključne reči: bezbednost dece u saobraćaju, saobraćajno obrazovanje dece u predškolskim ustanovama, uloga i odgovornost vaspitača, stavovi,metodi straživanja

Abstract: Immaturity of children, lack of experience and traffic experience lead to the fact that children are the most vulnerable participants in traffic. Advancement of traffic education of children are the most important strategic measures of national road safety strategy and an important segment of the law on traffic safetey. Importance of educating children in traffic or teachers rensposibility for their education and education in traffic should be recognized. The teachers are not aware of its responsibility for the successful preparation of the child for independent participation in traffic even though they are legally obliged to carry traffic education. Wrong attitudes and lack of knowledge of teachers in this area may lead to the children of founding wrong attitudes. How are educators, one of the main carrier of liability for traffic education of children in preschool institutions, a survey was conducted of teachers. The survey explorer how (teaching methods, teaching materials, practical classes, classes) as educators conducted traffic education.Survey of 33 teachers was conducted in municipalitiesof Valjevo, Sabac, Sopot and Kursumlija. This paper presents the analysis of the survey, the proposition of measures and responsibility and participation of responsible subjects to improve traffic education of preschool children.

Keywords: traffic safety of children, traffic education in preschool, responsiblity of teachers, attitudes, research methods

Rad je izložio/-la: Đorđe Savić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020