B02
RAZVOJ MEĐUNARODNE BAZE PODATAKA CARE – IMPLEMENTACIJA CADAS PROTOKOLA ZA EVIDENTIRANJE PODATAKA O SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA
THE DEVELOPMENT OF THE CARE INTERNATIONAL DATABASE – IMPLEMENTATION OF THE CADAS PROTOCOL FOR RECORDING DATA ON ROAD ACCIDENTS
Dalibor Pešić, Boris Antić, Jelena Ranković, Dragana Nojković
Pešić, D., Antić, B., Ranković, J., Nojković, D., (2015). Razvoj međunarodne baze podataka CARE – implementacija CADaS protokola za evidentiranje podataka o saobraćajnim nezgodama. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Poznavanje postojećeg stanja predstavlja osnovu za kvalitetno upravljanje sistemom bezbednosti saobraćaja. Naime, precizno definisanje postojećeg stanja omogućuje da se precizno definiše željeno stanje, odnosno, optimalne upravljačke mere koje će omogućiti da se ostvare projektovani ciljevi. Jedan od preduslova za kvalitetno definisanje postojećeg stanja jesu kvalitetne i usaglašene baze podataka o saobraćajnim nezgodama. Značaj evidentiranja podataka o saobraćajnim nezgodama prepoznat je u svetu, što je rezultiralo razvojem brojnih nacionalnih sistema za prikupljanje podataka o saobraćajnim nezgodama, kao i razvojem međunarodnih baza podataka. Na nivou Evropske unije, podaci o saobraćajnim nezgodama su dostupni od 1991. godine u CARE bazi podataka o pojedinačnim saobraćajnim nezgodama sa povređenim ili poginulim licima. CARE baza podataka predstavlja snažan alat koji omogućuje identifikaciju i kvantifikaciju problema u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima EU, a svaka zemlja članica EU dostavlja CARE bazi podatke o saobraćajnim nezgodama u izvornom obliku. Međutim, zbog razlika u broju, nivou detaljnosti i definicijama promenljivih koje se evidentiraju između postojećih nacionalnih baza podataka, razvijen je zajednički okvir za prikupljanje podataka o saobraćajnim nezgodama u zemljama EU – CADaS protokol, koji će omogućiti uporedivost podataka o saobraćajnim nezgodama na nivou EU. Imajući ovo u vidu, u ovom radu prikazan je razvoj međunarodne baze podataka CARE, sa posebnim osvrtom na razvoj i značaj implementacije CADaS protokola za evidentiranje podataka o saobraćajnim nezgodama na nivou EU.

Ključne reči: baza podataka, saobraćajna nezgoda, CARE, CADaS protokol, bezbednost saobraćaja

Abstract: Knowing the current situation represents the basis for a quality of the road safety system management. Namely, a precise definition of the current situation allows a precise definition of the desired situation, i.e., the optimal management measures which will allow the achievement of the projected goals. A high-quality and harmonized databases on road accidents are one of the prerequisites for a quality definition of the current situation. The importance of recording data on road accidents has been recognized worldwide, which resulted in development of numerous national systems for collecting data on road accidents, as well as in development of international databases. In the EU, data on road accidents are available since 1991 in the CARE database on single road accidents resulting in injury or death. The CARE database represents a powerful tool that allows the identification and quantification of road safety problems on the EU roads, and each EU Member State delivers to the CARE data on road accidents in their original form. However, due to differences in number, level of detail and definitions of variables which are recorded between existing national databases, it has been developed a common framework for collecting data on road accidents in the EU countries – CADaS protocol, which will allow the comparability of data in the EU. Bearing this in mind, this paper presents the development of the CARE international database, with a special reference to development and importance of implementation of the CADaS protocol for recording data on road accidents in the EU.

Keywords: database, road accident, CARE, CADaS protocol, road safety

Rad je izložio/-la: Dragana Nojković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020