C08
UPOREDNA ANALIZA BUKE, BRZINE I STRUKTURE SAOBRAĆAJNOG TOKA U ZONI GRADSKE BOLNICE '' ZVEZDARA'' U BEOGRADU
PARALLEL ANALYSIS OF NOISE, SPEED, AND TAFFIC FLOW STRUCTURE IN THE AREA OF HOSPITAL ,,ZVEZDARA’’ IN BELGRADE
Marko Madžovski, Nemanja Divac, Dušan Miletić
Madžovski, M., Divac, N., Miletić, D., (2015). UPOREDNA ANALIZA BUKE, BRZINE I STRUKTURE SAOBRAĆAJNOG TOKA U ZONI GRADSKE BOLNICE '' ZVEZDARA'' U BEOGRADU. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Bezbednost saobraćaja kao naučna disciplina izučava štetne posledice saobraćaja. Kao štetne posledice izdvajaju se saobraćajne nezgode, zauzimanje prostora, iscrpljivanje prirodnih resursa, buka, izduvni gasovi, itd. Jedan od najvećih izvora buke koja se proizvodi u urbanim zonama je drumski saobraćaj i on je veliki uzrok socijalnih tenzija između ekonomskog razvoja i kvaliteta života u mnogim gradovima. Buka je tesno povezana sa brzinom. Promena brzine saobraćajnog toka, kao i promena strukture saobraćajnog toka uslovljava i promenu nivoa buke. U ovom radu analizirana je povezanost između buke, brzine i strukture saobraćajnog toka u zoni gradske bolnice ,,Zvezdara'' u Beogradu. Cilj ovog istraživanja je bio da se izmere nivoi buke, brzina i struktura saobraćajnih tokova u istraživanoj zoni, kako bi se utvrdila prekoračenja dozvoljenih vrednosti i uvidele zakonitosti koje se javljaju usled promena navedenih parametara, koji su se snimali različitim danima u više perioda. Na osnovu dobijenih vrednosti iz svih perioda snimanja, izvršena je zasebna i uporedna analiza podataka. Imajući prethodno u vidu, u ovom radu su prikazani najznačajniji rezultati ove analize i njihov značaj za unapređenje bezbednosti saobraćaja na konkretnom mestu.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, buka, brzina, struktura saobraćajnog toka, uticaj.

Abstract: Road safety as a scientific discipline studies the harmful effects of traffic. The harmful effect are road accidents, occupying of space, exhaustion of natural resources, noise, fumes, etc. One of the largest sources of noise in urban areas is road traffic and it is the main cause of social tensions between economic development and life quality in many places. Noise is closely associated with speed. Change of traffic flow speed and structure can cause changes in noise levels. This paper analyzed the relationship between noise, speed, and taffic flow structure in the area of hospital ,,Zvezdara’’ in Belgrade. Goal of this research was to measure noise levels, speed and traffic flow structure to determine exceeds of limited values and to see any pattern which follows the changes of defined parameters which have been measured in separated days in several periods of time. According to the results of measurements, the separate and parallel analysis was performed. This paper presents the most important results of analysis and their signifiance for improving road safety in this area.

Keywords: raod safety, noise, speed, traffic flow structure, influence.

Rad je izložio/-la: Nemanja Divac


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020