E09
METODE IZBORA TRASE ZA KRETANJE VOZILA ZA TRANSPORT OPASNE ROBE U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
METHODS FOR SELECTION THE ROUTE OF THE VEHICLES FOR DANGEROUS GOODS TRANSPORT ACCORDING TO TRAFFIC SAFETY
Boris Antić, Nenad Milutinović, Marko Maslać
Antić, B., Milutinović, N., Maslać, M., (2015). METODE IZBORA TRASE ZA KRETANJE VOZILA ZA TRANSPORT OPASNE ROBE U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Transport opasnih materija predstavlja složen proces tokom koga se moraju uskladiti zakonske i sve ostale procedure, kako bi se transport obavio na način kojim se ne ugrožava bezbednost saobraćaja duž transportnog puta. Saobraćajne nezgode u kojima učestvuju vozila koja transportuju opasne materije su veoma retke, ali kada se dogode mogu imati nesagledive i trajne posledice po život i zdravlje ljudi, njihovu imovinu i životnu sredinu. U procesu upravljanja rizikom prilikom transporta opasnih materija, izbor trasa za kretanje ovih vozila predstavlja jedan od najvažnijih koraka, posebno ako trasa prolazi kroz lokalnu zajednicu, odnosno kroz naselje. Imajući to u vidu, u radu su prikazane najznačajnije metodologije koje se odnose na izbor trasa za kretanje ovih vozila na osnovu frekvencije saobraćajnih nezgoda duž trase. Za svaku od metodologija posebno, dat je prikaz faza koje je neophodno izvršiti u cilju utvđivanja veličine rizika, definisani su parametri i dati modeli za njihov proračun kao i prednosti i nedostaci svake od metodologija posebno. Pored ovih podataka, dat je i prikaz praktične primene svake od njih, odnosno njihovo područje primene u praksi.

Ključne reči: izbor trase, opasna roba, bezbednost saobraćaja, vozila, upravljanje rizikom.

Abstract: Transport of dangerous goods is a complex process during which the need to harmonize the legal and other procedures, in order to transport carried out in a manner which does not endanger the road safety along the haul road. Traffic accidents involving vehicles transporting dangerous goods are very rare, but when they happen can have a devastating and lasting impact on the lives and health of people, their property and the environment. In the process of risk management during the transport of dangerous goods, the choice of route for the movement of these vehicles is one of the most important steps, particularly if the route passes through the local community and the city. With that in mind, this paper presents the most important methodologies relating to the choice of route for the movement of these vehicles based on the frequency of accidents along the route. For each particular methodology, presents the stages that need to be made in order to determine the magnitude of the risk parameters are defined and provide models for their budget as well as the advantages and disadvantages of each methodology separately. In addition to these data, this paper reviews the practical application of each of them, and their range of application in practice.

Keywords: route selection, dangerous goods, traffic safety, vehicles, risk management.

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020