Usluge organizacije edukacije učesnika u saobraćaju o uslovima za povećanje bezbednosti na putevima

Udruženje „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ je realizovalo još jedan u nizu projekata usmerenih ka povećanju bezbednosti mladih učesnika u saobraćaju pod nazivom „Usluge organizacije edukacije učesnika u saobraćaju o uslovima za povećanje bezbednosti na putevima“. Projekat je, u saradnji sa Kancelarijom za mlade, realizovan u junu 2016. godine na teritoriji opštine Savski Venac.

Realizacija celokupnog projekta je podrazumevala sprovođenje niza aktivnosti čiji je cilj utvrđivanje stanja bezbednosti saobraćaja i stavova mladih kada je u pitanju oblast bezbednosti saobraćaja, na teritoriji opštine Savski Venac. Izvršena je analiza stanja bezbednosti saobraćaja na teritoriji ove opštine kojom je obuhvaćena analiza saobraćajnih nezgoda, analiza nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama, kao i analiza specifičnosti saobraćajnih nezgoda sa učešćem mladih. Sprovedeno je i anketno istraživanje stavova mladih o rizicima u saobraćaju i stanju bezbednosti saobraćaja u njihovoj opštini. U okviru projekta su sprovedene i aktivnosti usmerene ka povećanju svesti mladih kada je u pitanju bezbedenost saobraćaja, značaj sistema zaštite, kao i veličina rizika u saobraćaju. Sa ciljem unapređenja stavova i ponašanja mladih, realizovane su kampanje na društvenim mrežama, organizovano je deljenje propagandnog materijala na mestima okupljanja mladih, kao i tribine namenjene mladima.

Analiza stanja bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Savski Venac

Ukoliko se ima u vidu da saobraćajne nezgode predstavljaju prvi uzročnik smrti mladih uzrasta 15-29 godina u svetu, jasno je zašto je neophodno veliku pažnju posvetiti upravo rešavanju problema stradanja mladih u saobraćaju.

Analiza stanja bezbednosti saobraćaja ima za cilj identifikaciju problema u ovoj oblasti, kako bi se sistemski pristupilo njihovom rešavanju. Na teritoriji opštine Savski Venac, ukupan broj saobraćajnih nezgoda beleži opadajući trend kada je u pitanju period od 2009. do 2015. godine. Međutim, zabrinjavajuća je činjenica da broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u ovom periodu beleži rast. Ovaj rast je posledica povećanja broja nezgoda sa povređenim, dok je istraživanjem utvrđeno da broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima u posmatranom periodu opada. Najveći broj nezgoda se događa u vršnim satima, dok je u noćnim i ranim jutarnjim časovima zabeležen najmanji broj nezgoda. Karakteristično je da se nezgode sa najtežim posledicama najviše događaju upravo u satima kada je zabeležen najmanji broj nezgoda. Utvrđeno je da pešaci predstavljaju najugroženiju grupu učesnika u saobraćaju, a zatim slede vozači i putnici u vozilu. Više od polovine poginulih u saobraćajnim nezgodama čine upravo pešaci. Na teritoriji opštine Savski Venac su posebno ugroženi mladi učesnici u saobraćaju uzrasta od 15 do 19 godina. Ukoliko se posmatra težina posledica, najveće učešće mladih je u najtežim posledicama. Istraživanjem je utvrđeno da je svaki treći poginuli vozač na teritoriji ove opštine uzrasta od 15 do 25 godina. Na osnovu sprovedenih analiza utvrđeno je da su među mladima najugroženiji vozači muškog pola, kao i putnici ženskog pola, dok je učešće mladih kao pešaka najveće kada su u pitanju saobraćajne nezgode sa lakim telesnim povredama.

Analiza stavova mladih o bezbednosti saobraćaja

Projektom je obuhvaćeno i anketrno istraživanje stavova mladih o bezbednosti saobraćaja, koje je sprovedeno u sedam srednjih škola na teritoriji opštine Savski Venac. Srednjoškolci su zamoljeni da iskreno popune upitnik kako bi podaci bili kvalitetniji i kako bi se moglo utvrditi postojeće stanje bezbednosti saobraćaja sa aspekta korisnika.

Istraživanjem je utvrđeno da trećina anketiranih srednjoškolaca smatra da je stanje bezbednosti saobraćaja na teritoriji ove opštine zadovoljavajuće, a da je broj onih koji smatraju da opština Savski Venac nije u dovoljnoj meri zainteresovana za bezbednost saobraćaja veći nego broj srednjoškolaca koji nemaju takvo mišljenje.

Analiza stavova o rizičnom ponašanju u saobraćaju ukazuje na činjenicu da ispitanici muškog pola u većoj meri prihvataju rizična ponašanja, naročito kada je reč o vožnji iznad ograničenja, vožnji pod uticajem alkohola i neupotrebi sigurnosnog pojasa. Imajući navedeno u vidu, može se zaključiti da se rezultati analize stavova o bezbednosti saobraćaja poklapaju sa svetskim istraživanjima u smislu polne razlike. Istraživanjem je utvrđeno da mladi na teritoriji opštine Savski Venac, od svih rizičnih ponašanja, u najmanjoj meri prihvataju vožnju pod uticajem alkohola, dok upotrebu mobilnog telefona prilikom prelaska ulice u najmanjoj meri smatraju opasnom.

Kampanje na društvenim mrežama

Imajući u vidu da je istraživanjima utvrđeno da stanovnici najveći broj informacija dobijaju preko elektronskih medija, a pre svega interneta, kao deo projekta je realizovana kampanja na društvenim mrežama pod nazivom „Savski Venac – najbolji i najbezbedniji“. Kampanja je podrazumevala iniciranje i pokretanje grupe i stranice na društvenim mrežama, uključivanje postojećih grupa u širenje ideje bezbednog učestvovanja u saobraćaju, postavljanje i širenje informacija o ugroženosti stanovnika, video i drugog materijala, praćenje aktivnosti na društvenim mrežama itd. Kampanja je bila namenjena prvenstveno deci i mladima. Cilj kampanje je bio podizanje svesti građana o problemu bezbednosti saobraćaja, i prevenciji nastanka novih stradanja u saobraćaju.

1

Sadržaji koji su predstavljeni u okviru kampanje su ukazivali na stanje ugroženosti stanovnika i pojedinačnih kategorija učesnika u saobraćaju, kako bi se podigla svest građana o riziku stradanja u saobraćajnim nezgodama. Svakoj tematskoj oblasti u okviru kampanje je posvećen određeni broj dana. Grupa na društvenim mrežama je za 25 dana dobila podršku od preko 350 ljudi, a istoimena stranica je dobila oko 100 članova. Objavljeni sadržaji su imali preko 1.700 pregleda. Analizom rezultata kampanje je uočeno da su objave na društvenim mrežama dopirale uglavnom do osoba uzrasta 18 - 34 godine, što je i bio cilj kampanje.

Aktivnosti na mestima okupljanja mladih

U okviru projekta je sprovedeno i deljenje flajera i razgovor sa mladima na mestima okupljanja mladih. Za ovu aktivnost je pripremljen propagandni materijal u vidu flajera koji je usmeren na uticaj brzine na bezbednost saobraćaja, opasnost vožnje pod uticajem alkohola, značaj upotrebe sigurnosnog pojasa i upotrebu zaštitne opreme na motociklu.

1

Tribine namenjene mladima

 U saradnji sa Kancelarijom za mlade GO Savski Venac, organizovane su tribine u srednjim školama na području ove opštine. Od ukupno devet škola, održano je sedam tribina kojima su prisustvovala 252 učenika. Srednjoškolcima su predstavljeni ključni problemi mladih u saobraćaju. Tribine su bile organizovane iz dva dela. U prvom delu tribine, održana je interaktivna  prezentacija o rizicima kojima su mladi najizloženiji. U drugom delu tribine, sprovedena je simulacija uticaja umora, alkohola i droga, uz pomoć naočara za simulaciju opasnih faktora u saobraćaju. Cilj ovog dela tribine bio je da srednjoškolci shvate da vožnja pod uticajem alkohola i narkotika, kao i vožnja pod dejstvom umora, doprinosi nastanku saobraćajnih nezgoda i ozbiljnih posledica koje su im prikazane u prvom delu tribine. Tokom simulacije učesnici tribine su imali mogućnost da kroz određene zadatke testiraju svoje sposobnosti pod simuliranim uticajem alkohola, droga i pospanosti.

1

Indikatori uspešnosti realizacije projekta

1

Predlog mera

Na teritoriji opštine Savski Venac je prvenstveno neophodno prepoznati mlade osobe koje će biti nosioci i promoteri bezbednog ponašanja. Koncept održavanja tribina sa ključnim problemima mladih i održane radionice sa primenom naočara za simulaciju uticaja alkohola, umora i droga, kod srednjoškolaca su pobudili veliko interesovanje. Imajući u vidu da u realizaciji projekta nisu učestvovale sve škole i da su aktivnosti sprovedene na kraju školske godine, preporučuje se da se slične aktivnosti sprovedu u svim školama na području GO Savski Venac i to na početku školske godine, kada je ove aktivnosti lakše planirati.

U periodima većeg stradanja mladih je potreno organizovati kampanje i druge aktivnosti, kao što su radionice, kako bi se uticalo na svest mladih i unapredilo njihovo ponašanje u saobraćaju. Kada su u pitanju muškarci, posebnu pažlju je potrebno pokloniti promeni stavova kada je u pitanju nepoštovanje ograničenja brzine, vožnja pod uticajem alkohola i neupotreba sigurnosnog pojasa. Imajući u vidu da na teritoriji ove opštine žene najviše stradaju kao putnici u vozilu, neophodno je ukazati im na značaj sistema zaštite u vozilu.

Nadležne institucije na teritoriji GO Savski Venac bi trebalo više pažnje da usmere ka unapređenju bezbednosti dvotočkaša, koji na osnovu podataka prikupljenih istraživanjem predstavljaju najrizičniju kategoriju učesnika u saobraćaju.

Kako bi se ostvarili pozitivni rezultati koji bi doprineli smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i nastradalih lica, neophodno je sistemski pristupiti rešavanju identifikovanih problema kroz planski osmišljene i kontinuirane aktivnosti.

LISTA KOMENTARA   (Broj komentara - 0)
Nije poslat ni jedan komentar na ovoj stranici.
Morate biti prijavljeni kako bi ostavljali Vaše komentare na internet stranici.
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020