Закључци - 6. семинар

У периоду од 12. до 14. маја 2011. године, на Дивчибарама је одржан стручни скуп – 6. семинар “Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја“.

1. На Скупу су представљени и анализирани документи:

  • Резолуција УН 64/255 „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима“
  • Глобални план Деценије акције за безбедност на путевима 2011-2020.

Учесници су снажно подржали ове и друге документе о глобалној безбедности саобраћаја и исказали опредељење да учествују у глобалном плану акција. у складу са тим, н а локалном и националном нивоу Деценије акције за безбедност на путевима 2011-2020 теба искористити за унапређење локалних стратегија и планова безбедности саобраћаја.

2. На Скупу је представљено 19 стручних радова чији садржаји одговарају програмској оријентацији скупа. У тим радовима:

  • је сагледано стање и тенденције у безбедности саобраћаја,
  • су сагледани први ефекти примене ЗОБС-а.
  • су представљене мапе ризика по општинама и полицијским управама у Републици Србији .

3. На Скупу су представљена прва искуства у оснивању и раду локалних тела за безбедност саобраћаја. Представљена је припрема и доношење стратешких докумената у јединицама локалне самоуправе, као и методологија анализе стања безбедности саобраћаја у локалној заједници.

4. У оквиру С купа реализована је обука по програму СЗО „Превенција повреда у друмском саобраћају“ . Указано је на значај да што већи број професионалаца прође ову основну обуку јер она пружа основна знања за професионалце разних профила укључене у реализацију послова унапређења Безбедности саобраћаја .

5. У представљеним радовима и дискусијама током Скупа с агледани су неки проблеми примене ЗОБС-а. Препозната је потреба да се захтева од државних органа да успоставе процес сталног унапређивања ЗОБС-а и других прописа. Организатори скупа треба да, на сајту www.бслз.орг, успоставе страницу за предлоге и коментаре на ЗОБС и друге прописе. Конкретно, указано је на проблем одређивања граница насеља односно насељено г мест а на пролас цима државних путева, и стога потреба да се п реиспита појам насеља/насељеног места, као и надлежност и одговорност над овим деоницама државних путева.

6. Локалне заједнице би требало да оснују и ојачају локална тела за безбедност саобраћаја. Потребно је да се што пре обезбед и анализу стања безбедности саобраћаја и препознају кључни проблеми и потенцијалне мере. У овај процес треба укључити научно истраживачке институције, полицију и јединице локалне самоуправе. Такође, треба што пре покренути припрему Стратегије безбедности саобраћаја и извршних планова , и у све фазе припреме и доношења укључити кључне играче у безбедности саобраћаја .

7. Посебно је анализиран проблем финансирањ а безбедности саобраћаја. Закључено је да Закон о безбедности саобраћаја пружа добар оквир за стабилно финансирање безбедности саобраћаја, и може се закључити да су први резултати препознати. Међутим, уочени су бројни проблеми и опасности сакојима се треба суочити . То су:

  • смањивање (укидање) редовног финансирања саобраћаја и безбедности саобраћаја које је функционисало пре доношења Закона о безбедности саобраћај;
  • ненаменско трошење средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја за плате, друге трошкове општине, асфалтирање улица, опремање саобраћајне полиције итд .

Зато је нопходно да јединице локалне самоуправе учине потребне напоре како би наменски инвестирали овај новац у унапређење безбедност саобраћаја. То подразумева инвестиције у складу са чланом 19 Закона о безбедности саобраћаја, у:

1) рад Тела за координацију,

2) унапређење саобраћајног васпитања и образовања,

3) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја и

4) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја.

Државни органи треба што пре да ураде ревизију трошења средстава намењених за финансирање безбедности саобраћаја, објаве резултате и санкционишу прекршиоце.

8. Неопходно је да се , уз подршку надлежних институција, спроведе детаљна анализа успостављања заштитиног система у јединицама локалне самоуправе. У оквиру тог посла треба припремити и квалитетан преглед стања институција на локалном нивоу , као и препоруке за даље активности.

9. Потребно је да се, уз подршку надлежних институција , оформи мешовити тим експерата који би пружао подршку у процесу успостављања и јачања заштитног система јединицама локалне самоуправе. За ову активност је неопходно обезбедити и одрживи извор финансирања.

10. Интернет сајт www.bslz.org треба унапредити и учинити трајним извором информација и подршке у јачању заштитног система безбедности саобраћаја у јединицама локалне самоуправе.

11. Потребно је стално унапређивати међусекторску сарадњ у иусаглашавање у хоризонталној и вертикалној равни.

12. Препозната је потреба да се стално повећава посвећеност процесу унапређења БС.

ЛИСТА КОМЕНТАРА (Број коментара - 0)
Није послат ни један коментар на овој страници.
Морате бити пријављени како би остављали Ваше коментаре на интернет страници.
Маркетинг програм

Latinica | Ћирилица
English
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020