Zaključci - 6. seminar

U periodu od 12. do 14. maja 2011. godine, na Divčibarama je održan stručni skup – 6. seminar “Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja“.

1. Na Skupu su predstavljeni i analizirani dokumenti:

  • Rezolucija UN 64/255 „Unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima“
  • Globalni plan Decenije akcije za bezbednost na putevima 2011-2020.

Učesnici su snažno podržali ove i druge dokumente o globalnoj bezbednosti saobraćaja i iskazali opredeljenje da učestvuju u globalnom planu akcija. u skladu sa tim, n a lokalnom i nacionalnom nivou Decenije akcije za bezbednost na putevima 2011-2020 teba iskoristiti za unapređenje lokalnih strategija i planova bezbednosti saobraćaja.

2. Na Skupu je predstavljeno 19 stručnih radova čiji sadržaji odgovaraju programskoj orijentaciji skupa. U tim radovima:

  • je sagledano stanje i tendencije u bezbednosti saobraćaja,
  • su sagledani prvi efekti primene ZOBS-a.
  • su predstavljene mape rizika po opštinama i policijskim upravama u Republici Srbiji .

3. Na Skupu su predstavljena prva iskustva u osnivanju i radu lokalnih tela za bezbednost saobraćaja. Predstavljena je priprema i donošenje strateških dokumenata u jedinicama lokalne samouprave, kao i metodologija analize stanja bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici.

4. U okviru S kupa realizovana je obuka po programu SZO „Prevencija povreda u drumskom saobraćaju“ . Ukazano je na značaj da što veći broj profesionalaca prođe ovu osnovnu obuku jer ona pruža osnovna znanja za profesionalce raznih profila uključene u realizaciju poslova unapređenja Bezbednosti saobraćaja .

5. U predstavljenim radovima i diskusijama tokom Skupa s agledani su neki problemi primene ZOBS-a. Prepoznata je potreba da se zahteva od državnih organa da uspostave proces stalnog unapređivanja ZOBS-a i drugih propisa. Organizatori skupa treba da, na sajtu www.bslz.org, uspostave stranicu za predloge i komentare na ZOBS i druge propise. Konkretno, ukazano je na problem određivanja granica naselja odnosno naseljeno g mest a na prolas cima državnih puteva, i stoga potreba da se p reispita pojam naselja/naseljenog mesta, kao i nadležnost i odgovornost nad ovim deonicama državnih puteva.

6. Lokalne zajednice bi trebalo da osnuju i ojačaju lokalna tela za bezbednost saobraćaja. Potrebno je da se što pre obezbed i analizu stanja bezbednosti saobraćaja i prepoznaju ključni problemi i potencijalne mere. U ovaj proces treba uključiti naučno istraživačke institucije, policiju i jedinice lokalne samouprave. Takođe, treba što pre pokrenuti pripremu Strategije bezbednosti saobraćaja i izvršnih planova , i u sve faze pripreme i donošenja uključiti ključne igrače u bezbednosti saobraćaja .

7. Posebno je analiziran problem finansiranj a bezbednosti saobraćaja. Zaključeno je da Zakon o bezbednosti saobraćaja pruža dobar okvir za stabilno finansiranje bezbednosti saobraćaja, i može se zaključiti da su prvi rezultati prepoznati. Međutim, uočeni su brojni problemi i opasnosti sakojima se treba suočiti . To su:

  • smanjivanje (ukidanje) redovnog finansiranja saobraćaja i bezbednosti saobraćaja koje je funkcionisalo pre donošenja Zakona o bezbednosti saobraćaj;
  • nenamensko trošenje sredstava namenjenih unapređenju bezbednosti saobraćaja za plate, druge troškove opštine, asfaltiranje ulica, opremanje saobraćajne policije itd .

Zato je nophodno da jedinice lokalne samouprave učine potrebne napore kako bi namenski investirali ovaj novac u unapređenje bezbednost saobraćaja. To podrazumeva investicije u skladu sa članom 19 Zakona o bezbednosti saobraćaja, u:

1) rad Tela za koordinaciju,

2) unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja,

3) preventivno-promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja i

4) naučno-istraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja.

Državni organi treba što pre da urade reviziju trošenja sredstava namenjenih za finansiranje bezbednosti saobraćaja, objave rezultate i sankcionišu prekršioce.

8. Neophodno je da se , uz podršku nadležnih institucija, sprovede detaljna analiza uspostavljanja zaštitinog sistema u jedinicama lokalne samouprave. U okviru tog posla treba pripremiti i kvalitetan pregled stanja institucija na lokalnom nivou , kao i preporuke za dalje aktivnosti.

9. Potrebno je da se, uz podršku nadležnih institucija , oformi mešoviti tim eksperata koji bi pružao podršku u procesu uspostavljanja i jačanja zaštitnog sistema jedinicama lokalne samouprave. Za ovu aktivnost je neophodno obezbediti i održivi izvor finansiranja.

10. Internet sajt www.bslz.org treba unaprediti i učiniti trajnim izvorom informacija i podrške u jačanju zaštitnog sistema bezbednosti saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave.

11. Potrebno je stalno unapređivati međusektorsku saradnj u iusaglašavanje u horizontalnoj i vertikalnoj ravni.

12. Prepoznata je potreba da se stalno povećava posvećenost procesu unapređenja BS.

LISTA KOMENTARA   (Broj komentara - 0)
Nije poslat ni jedan komentar na ovoj stranici.
Morate biti prijavljeni kako bi ostavljali Vaše komentare na internet stranici.
GENERALNI SPONZOR

www.mrg.rs
VELIKI SPONZOR

www.selma.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020